ස්ථානාධිපතිවරුන් 4ට ස්ථානමාරුවීම්

පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් 4ට ස්ථානමාරුවීම් ලබාදීමට පොලීස් මූලස්ථානය කටයුතු කර තිබේ. ජාතික පොලිස් කොමිෂමේ අනුමැතිය අනුව සේවයේ අවශ්‍යතාව මත මෙම මාරුවීම් ලබාදුන් බවද පොලිස් මූලස්ථානය සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published