අප්‍රේල් 15වෙනිදා රජයේ නිවාඩු දිනයක් ඇමති අකිලගෙන්ප්‍රකාශයක්

අප්‍රේල් 15වෙනිදා රජයේ නිවාඩු දිනයක් බවට පත් කිරීමට අදාලව අද දින කැබිනට් තීරණයක් ගත් බව අද දින ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමන් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් ප්‍රකාශ කරයි

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published