වැඩි ඡන්ද 45කින් 2019 වසරට අදාළ අයවැය සම්මතයි

මෙවර අයවැයට පක්ෂව 119ක් හා විපක්ෂව 74 ඡන්ද ලැබුණු අතර වැඩි ඡන්ද 45කින් 2019 වසරට අදාළ අයවැය සම්මත විය තුන වර කියැවීම සභා සම්මත විය

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published