අසාද් සාලි ඉල්ලා අස්වෙයි. හිස්බුල්ලා ආණ්ඩුකාරවරයාත් ලේකම් කාර්යාලයේ

අසාද් සාලි, එම්. එල්. ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා යන ආණ්ඩුකාරවරුන්මේ වනවිට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණ තිබෙනවා. .ඒ,අද (03) දහවල් 12.00ට පෙරවහාම…

Read More →

ආණ්ඩුකාර පුටු දෙකක් ගැන ජනපති තීරණයක් ගනී. රිෂාද්ටත් තීරණයක් ගන්නැයි දන්වයි

රටතුළ පවත්නා තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර අසාත් සාලි සහ නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර හිස්බුල්ලායන දෙදෙනාට වහාම ඉවත් වන ලෙස…

Read More →