ගෝඨාභය මහතා‍ට ආබාධිත රණවිරුවන්ගෙන් අභියෝගයක්

මරණ දණ්ඩය දෙන රණවිරුවෝ නිදහස් කරනවා කියලා ගෝඨාභය මහතාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ සඳහන් කර නොමැති බවත් තමන් ආබාධිත රණවිරුවන්ගේ අයිතීන් වෙනුවෙන්…

තවත් කියවන්න... ගෝඨාභය මහතා‍ට ආබාධිත රණවිරුවන්ගෙන් අභියෝගයක්

මම ඒ රජයේ අහිංසක නිලධාරියෙක් පමණයි…ඒ නිසා මට මේ නඩුවේ වගකීම භාර ගන්න බෑ…

ජාතියේ මහා පාවාදීම නමින් සංවිධානය කර තිබූ විවෘත සම්මන්ත්‍රණයක් අද (25) කොළඹදී පැවැත් වුණා. කොළඹ මහජන පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේදී එය සංවිධානය…

තවත් කියවන්න... මම ඒ රජයේ අහිංසක නිලධාරියෙක් පමණයි…ඒ නිසා මට මේ නඩුවේ වගකීම භාර ගන්න බෑ…

එජාප ශිෂ්‍ය පෙරමුණේ හිටපු ජාතිකසංවිධායක මිෂෙල් පීරිස් ශිෂ්‍ය පෙරමුණේ උපසභාපති දූරයට

එජාප ශිෂ්‍ය පෙරමුණේ හිටපු ජාතික සංවිධායක, වෙබ් මාධ්‍යවේදී, දේශපාලන ක්‍රියාකාරී මිෂෙල් පීරිස් මහතාට ශිෂ්‍ය පෙරමුණේ උපසභාපති දූරයට ලැබී ඇත. ඔහු…

තවත් කියවන්න... එජාප ශිෂ්‍ය පෙරමුණේ හිටපු ජාතිකසංවිධායක මිෂෙල් පීරිස් ශිෂ්‍ය පෙරමුණේ උපසභාපති දූරයට