පැහැදිලි බහුතරයක් නොදුන්නොත්… කරනදේ ගැන නාමල් කියයි…

ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් සෑදීමට ජනතාව පැහැදිලි බහුතරයක් නොදෙන්නේ නම් වෙනත් පාර්ශවයක් සමග එක්ව ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට සිදුවන බව පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී…

තවත් කියවන්න... පැහැදිලි බහුතරයක් නොදුන්නොත්… කරනදේ ගැන නාමල් කියයි…