අර්ධ සුඛෝපභෝගී බස් සේවාව රාත්‍රියට සීමා කරයි.

අර්ධ සුඛෝපභෝගී බස් සේවාව රාත්‍රී 7.00 සිට අලුයම 6.00 දක්වා පමණක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *